Wettelijke kennisgeving

  1. JURIDISCHE INFORMATIE

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Franse wet betreffende het vertrouwen in de digitale economie, delen wij u mee dat :

Deze website wordt gepubliceerd door Materalia, 4 rue Augustin Fresnel Bâtiment CIRAM, 57070 Metz, FRANKRIJK.
E-mailadres: gebruik het contactformulier.
Siret nummer: 489 407 726 00020 hierna te noemen “de uitgever”.
De directeur van de publicatie van de website is Danièle QUANTIN, voorzitster.
 

  1. ONTWERP

BBCOM – Groupe Vertical
http://www.bb-com.com

11 bis rue de Lorraine 54000 NANCY
03 83 67 48 60
contact@bb-com.com

  1. HOSTING

OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

  1. FOTO CREDITS

Istock 

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe ze na te leven.
De gebruiker van de website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze website en deze te gebruiken. De gebruiker van de website erkent te hebben gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en of deze in perfecte staat verkeert. De uitgever stelt alles in het werk om de gebruikers te voorzien van beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van functies en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site. De op deze site verstrekte informatie is louter informatief en ontslaat de gebruiker niet van verdere, gepersonaliseerde analyse. De uitgever staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op zijn site gepubliceerde informatie. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij deze informatie onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

  1. COOKIES

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een blok gegevens waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan over de navigatie van de gebruiker op de site. De browsersoftware kan worden geconfigureerd om gebruikers te informeren over de aanwezigheid van een cookie en, indien nodig, om het te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker beschikt over alle hierboven vermelde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door middel van cookies worden meegedeeld onder de hierboven vermelde voorwaarden. De gebruikers van de website zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, waarvan de overtreding strafbaar is. In het bijzonder moeten zij met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben of zouden kunnen krijgen, zich onthouden van elke vergaring, elk misbruik en, in het algemeen, elke handeling die inbreuk kan maken op het privé-leven of de reputatie van personen.
Daarnaast maakt de website www.fabricar3v.com gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Dit is een Google webanalyse-instrument waarmee website-eigenaren het gedrag van hun gebruikers beter kunnen begrijpen. Deze tool kan cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen en rapporten over de gebruiksstatistieken van de website te genereren, zonder dat individuele gebruikers door Google persoonlijk worden geïdentificeerd. 

  1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De algemene structuur alsook de programmatuur, teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, haar know-how en alle andere elementen waaruit de site is samengesteld, zijn het exclusieve eigendom van de uitgever.
Elke weergave of reproductie, vertaling, aanpassing, transformatie, geheel of gedeeltelijk, van deze site en zijn inhoud door welke persoon dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever, is verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft wordt door de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
Degene die zonder toestemming van de auteur een werk op een internetserver reproduceert om het aan het publiek ter beschikking te stellen, pleegt een inbreuk (artikelen L 335-2 en L 716-9 van de CPI). Inbreuken zijn een burgerlijk delict (met het risico van schadevergoeding) en een strafrechtelijk delict (met het risico van twee jaar gevangenisstraf en een boete van 150.000 euro). Namaak omvat alle ongeoorloofde reproductie en distributie. Hetzelfde geldt voor de eventuele databanken op de website, die beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het Wetboek van Intellectuele Eigendom, en die door BBCOM worden geproduceerd. De merken en logo’s die op de site voorkomen zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s uit de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever is dus verboden krachtens het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het is de gebruikers en bezoekers van de website niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de toegang van gebruikers via de hyperlinks die in het kader van de website zijn opgezet, tot andere bronnen die op het netwerk aanwezig zijn. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site is onderworpen aan het Franse recht. De gebruiker erkent de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van METZ.